CHERUBINI I SERAFINI – DRUDZY PO BOGU

Fot.depositphotos.com

Cherubini i serafini to dwa najwyższe z dziewięciu chórów anielskich. Egzystują wokół Boga, pozostając z Nim w relacji najwyższej duchowości, najczystszej miłości i niezmiennego ruchu. W Biblii niewiele dowiadujemy się na ich temat, ale od początku chrześcijaństwa grupy teologów próbują poznać ich znaczenie i odgadnąć ich moce, panowanie i zadania.

Dziewięć chórów anielskich

Z Biblii dowiadujemy się, że aniołowie dzielą się na grupy, określane mianem chórów.

 

serafini-cherubini-biblia.jpg
Biblia fot.123rf.com

 

Należą do nich aniołowie, archaniołowie, zwierzchności (księstwa), władze, panowania, mocarstwa (moce), trony, cherubini i serafini.

W Kościele do dziś na darmo szukać objaśnień na temat tego, kim są i co robią aniołowie każdej kategorii.

Jednak na przestrzeni wieków próbowano dokonać licznych podziałów i systematyzacji wiedzy na temat chórów anielskich.

Pseudo-Dionizy Areopagita na podstawie Biblii i dzieł swoich poprzedników dokonał podziału, w którym zhierarchizował i określił funkcje poszczególnych grup anielskich.

Podzielił je na trzy wielkie hierarchie, w których ulokował po trzy potężne chóry.

Najniższą hierarchię tworzą aniołowie, archaniołowie i zwierzchności (księstwa). Środkową – władze, panowania i moce (mocarstwa), zaś tę najwyższą, położoną najbliżej Boga – trony, cherubini i serafini.

Im dalej od Boga, tym bliżej ludzi

Dwie najbardziej „oddalone” od Boga hierarchie (najniższa i środkowa) znajdują się najbliżej ludzi i świata.

Hierarchii władz, panowania i mocarstw przypisuje się zarządzanie całym światem.

Władze czuwają nad metodami realizacji przykazań Bożych oraz mają zdolność zwalczania złych duchów.

Panowania dowodzą grupą aniołów i są zawsze w gotowości, by czynić rozkazy Boga.

Z kolei mocarstwa strzegą reguł wypełniania poleceń i Bożych rozkazów oraz mają moc spełniania cudów.

Najbliższa ludziom jest trzecia hierarchia – aniołowie, archaniołowie i zwierzchności, którzy w pełni są wykonawcami poleceń Boga.

Aniołowie są ludziom najbliżsi, pełnią funkcję misjonarzy, opiekunów, wiernych przyjaciół i strażników od narodzin do śmierci.

 

anioł.jpg
fot.123rf.com

 

Wypełniają zwykłe misje, oświecają ludzkie umysły i przychodzą do nich z darem mądrości.

Archaniołowie odpowiadają za dobro ogółu, wypełniają Boską wolę, są wysłannikami Boga.

Zwiastują najważniejsze nowiny i wypełniają poważne zadania.

Nad działalnością aniołów i archaniołów czuwają zwierzchności, którzy nie tylko kontrolują ich pracę, ale także opiekują się państwami i narodami.

Cherubini – Boży posłańcy mądrości

Cherubini w tradycji chrześcijańskiej zaliczani są do aniołów.

Są to asystenci Boga, posiadacze największej Jego wiedzy, którzy obdarowują mądrością niższe byty.

Przekazują im Bożą wiedzę, nauczają o Bożej obecności i potędze, biorą udział w kreowaniu jedności i ogólnej miłości.

Są Bożymi posłańcami, wysłannikami, łącznikami między niebem a ziemią.

W Biblii nazywani są „synami Bożymi”, którzy przewodzą wojsku niebieskiemu i mieszkają na dworze Jahwe.

W biblijnych przekazach cherubini przedstawiani są jako uskrzydlone, żyjące istoty, które mają ludzkie twarze.

 

cherubini.jpg
Bruksela, Belgia .Witraż przedstawiający Cherubinów fot.123rf.com

 

Ich błękitne szaty są symbolem jasności umysłu. Zwierciadło mądrości oraz księga stanowią ich najważniejsze atrybuty.

W słynnej wizji proroka Ezechiela pojawiają się cztery cheruby, które mają po dwie pary skrzydeł: „Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielu wód, jak głos Wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego. […] Ich całe ciało – plecy, ręce, skrzydła […] u wszystkich wypełnione były oczami”.

Cherubini zawsze znajdują się blisko Boga, otaczają Jego tron, służą Mu, stanowią Jego podnóżek, są Jego stróżami i powiernikami.

Strzegą Arki Przymierza, osłaniając jej wieko rozpostartymi skrzydłami, bronią dojścia do Drzewa Życia oraz wypełniają wnętrza sanktuarium.

Często przedstawiano je w wyobrażeniach sztuki starożytnej Asyrii.

Wówczas przybierały formę hybrydowych postaci z wielkimi skrzydłami, ludzkim lub lwim wizerunkiem twarzy oraz ciałem byka, wołu, sfinksa lub orła.

Broniły wejścia do świątyni lub pałacu, będąc opiekuńczymi duchami tych miejsc.

Wczesne tradycje muzułmańskie głosiły, że cherubini zrodzili się z łez, które Archanioł Michał uronił, opłakując grzechy czynione przez ludzi wierzących.

 

Archanioł-Michał.jpg
Archanioł Michał fot.depositphotos.com

 

We współczesnej sztuce przyjęto przedstawiać cherubiny jako małe, tłuściutkie aniołki o słodkiej twarzy dziecka.

Serafini – Boży żar miłości

Serafini zajmują najwyższe miejsce w anielskiej hierarchii.

Znajdują się najbliżej Boskiej chwały, chociaż tworzą najmniej liczną grupę.

Są najdoskonalszymi przyjaciółmi Boga.

Po raz pierwszy wzmianka o serafinach pojawia się w Biblii w Starym Testamencie, gdzie prorok Izajasz wspomina: „[…] ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”.

 

serafin.jpg
Serafin fot.depositphotos.com

 

Te ostatnie słowa stały się w tradycji chrześcijańskiej tekstem hymnu „Sanctus”, który jest śpiewany w czasie mszy świętej.

Serafini mają największą moc, wręcz pałają i płoną Bożą miłością. Żarem z ognia miłości napełniają inne grupy aniołów.

Są Boskim światłem i ciepłem. Posiadają silną anielską moc i emanują potężną, nieskończoną energią.

Będący ich symbolem ogień zwiastuje oczyszczenie, walkę z negatywnymi siłami, dodaje zapału i siły, rozprasza ciemność i nadaje blask duszy.

Wizerunki ikonograficzne serafinów to skrzydlate postaci o czerwonych, płomienistych sześciu skrzydłach.

Dwa skrzydła służą im do latania, kolejne dwa do okrywania twarzy i ostatnie dwa do osłaniania stóp. Odziani są w purpurowe, czerwone lub pomarańczowe szaty.

Cherubini i serafini to istoty anielskie, które odkrywają przed nami nadprzyrodzone moce Boga.

Emanują przede wszystkim wiedzą na temat natury Boga oraz przekazują informacje o tym, że miłość jest najważniejszą, istotną więzią, która łączy świat ziemski z niebiańskim.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze