WEDY SŁOWIAŃSKO-ARYJSKIE: ŹRÓDŁO PRASTAREJ WIEDZY

wedy
Prawo autorskie: cookelma / 123RF Zdjęcie Seryjne

Wedy nie są religią a wiedzą. Pierwotną, ogólnoświatową wiedzą naszych przodków, która sięga wydarzeniami o wiele wcześniej niż historie opisane w Biblii. To starożytna spuścizna pozostawiona dla przyszłych pokoleń.

Wedy – Święte księgi ludzkości

Wedy słowiańsko-aryjskie są świętymi księgami ludzkości, zbiorem dawnych dokumentów narodów aryjskich i słowiańskich.

Zawierają zapisy dawnych legend, bajek i baśni ludowych przed długi czas przekazywanych ustnie.

Nasz pierwszy przodek Bóg Perun, podczas swojego trzeciego przylotu na Ziemię — Midgard na obiekcie latającym Wajtmanie w 38 004 r. p.n.e. (lub 40 009 lat temu), przekazał ludziom Święte Wedy, spisane przez h’Aryjskich Kapłanów Runami w „Santi Weda Peruna” (Księdze Mądrości Peruna).

Całość Wed zawiera głęboką wiedzę o naturze i odzwierciedla historię ludzkości na Ziemi w ciągu ostatnich kilkaset tysięcy lat (nie mniej niż 600 000 lat).

Są tu również proroctwa i ostrzeżenia na przyszłość na 40 176 lat naprzód, tj. do naszych czasów i jeszcze 167 lat naprzód.

 

wedy-słowiańsko-aryjskie.jpg
fot.shutterstock.jpg

 

Mimo że początkowo Wedy istniały jedynie w przekazie ustnym. Całość zebrał i skodyfikował niejaki wieszcz Wijasa (sanskryckie słowo „porządkować, redagować”).

W rzeczywistości prace nad zbiorami trwały długi czas i angażowały wiele osób, a jako początek ich zapisu uznaje się ok. VIII w. p.n.e.

Wedy zostały zapisane w archaicznej formie sanskrytu – języku wedyjskim, jednym z najstarszych języków indoeuropejskich. Objętością zapis Wed sześciokrotnie przewyższa Biblię.

Santi, Harati, Wołhvari

Na podstawie materiału, na którym zostały pierwotnie spisane, Wedy dzieli się na trzy podstawowe grupy.

Pierwsze z nich Santi Weda, dziś znane po prostu jako Wedy, to najstarsze dokumenty. Były to odporne na korozję płyty wykonane ze złota lub innego metalu szlachetnego, na których umieszczone „teksty” w postaci h’aryjskich runy, czyli tajnych obrazów, które zawierały ogromny zakres pradawnej wiedzy.

Dziewięć ksiąg, z których każda opowiada historię jednego z dziewięciu dni, podczas których naród Wielkiej Rasy i potomkowie Rodu Niebieskiego rozmawiali z Bogiem Perunem, zostało „spisane” na 36 płytach i połączone trzema pierścieniami symbolizującymi trzy światy (Jawi — świat ludzi, świat mineralny; Nawi — świat duchów i dusz zmarłych przodków, świat astralny oraz Prawi — jasny świat słowiańsko-aryjskich bogów, świat mentalny).

 

wedy-słowiańsko-aryjskie.jpg
fot.shutterstock.jpg

 

Harati Wedy były prawdopodobnie kopiami lud odpisami ksiąg Santi, przeznaczonymi do wykorzystania w środowiskach kapłańskich. Za najstarszą uznaje się „Księgę Mądrości” spisaną 28 736 lat temu (lub dokładnie od 20 sierpnia do 20 września 26 731 p.n.e.).

Harati stanowiły formę zwijanych rolek lub połaci wysokiej jakości pergaminu zapisanego tekstami. Dlatego też zapisywano na nich wiele historycznych danych.

Całość połączono w jedną naukę zwaną Awesta, która została spisana na 12 000 bydlęcych skórek ponad 7 500 lat temu i zawierała opis historii wojennej narodu słowiańsko-aryjskiego z chińskim. W III w. p.n.e. wszystkie księgi Awesty zostały zniszczone przez żołdaków Aleksandra Macedońskiego.

Z kolei Wołhvari (Wołchwary) zwane także Wlesowymi Księgami stanowiły zapis historii narodów Europy Południowo-Wschodniej przez półtora tysiąca lat, aż do chrztu na ziemiach Rusi Kijowskiej w 988 roku, sporządzony na drewnianych tablicach.

Przeznaczone były dla Wołchwów — duchowieństwa starowierców. Wołhvari zostały metodycznie zniszczone przez chrześcijański kościół, który uważał je za „diabelskie tabliczki”.

Pięć ksiąg wiedzy

Zachowane teksty liczą pięć ksiąg, z których każda ma tajemniczą wiedzę przekazywaną nam od naszych przodków.

 

wedy
Prawo autorskie: nickodim / 123RF Zdjęcie Seryjne

 

Księga Pierwsza dzieli się na Santi Wedy Peruna – jedno z najstarszych słowiańsko-aryjskich świętych podań, zawierających bogatą w treść formę dialogu oraz na Sagę o Inglingach, czyli podanie opowiadające o legendarnych historycznych i mistycznych czasach, o burzliwej epoce Wikingów i innych narodów.

Księga Druga to Księga Światła – stare, aryjskie podanie o narodzinach świata oraz część pierwsza Słowa Mądrości Wołchwa Wielimudra, czyli zapis wypowiedzi starożytnych mędrców.

W Księdze Trzeciej zawarto Inglizm, czyli wiadomości na temat starożytnej wiary narodu Słowian i Aryjczyków (są tutaj przykazania, hymny, traktaty i symbolika) oraz część druga Słowa Mądrości Wołchwa Wielimudra.

Księga Czwarta to Źródło Życia, czyli zbiór starych podań i legend przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz Biała Droga – podanie zawierające krótki, ale bogaty merytorycznie opis podstaw słowiańskiego światopoglądu.

W Księdze Piątej i Słowiańskim Światopoglądzie umieszczono całą współczesną wiedzę na temat Słowian, która pozwala lepiej zrozumieć istniejącą rzeczywistość.

Zalecenia Boga Peruna

W Księdze Mądrości Peruna zostały opisane zalecenia dla narodu, dla całej ludności, by wszyscy wiedzieli jak żyć, jak radzić sobie z problemami w trudnych czasach tak, aby nie zapomnieli drogi rozwoju duchowego, by radość i szczęście nigdy ich nie opuściły.

 

wedy-słowiańsko-aryjskie.jpg
fot.shutterstock.com

 

Do większość z tych rad można stosować się po dziś dzień, gdyż nadal są aktualne, rzeczywiste, prawdziwe…

Szanujcie Rodziców swych i utrzymujcie ich w starości, gdyż jaką wykażecie troskę o nich, tak i was troską otoczą dziecięta wasze…

Zachowajcie pamięć o wszystkich Przodkach Rodów waszych, a i wasi potomkowie będą pamiętać o was…

Brońcie starych i małych, ojców i matek, synów i córek, gdyż to Krewni wasi, mądrość i kwiat narodów waszych…

Pielęgnujcie w dzieciętach swoich miłość do świętej ziemi Rasy, by nie łakomili się cudami zamorskimi, a same mogły czynić cuda dziwniejsze i piękniejsze ku chwale świętej ziemi waszej…

Nie czyńcie cudów dla dobra swego, a czyńcie cuda dla dobra Rodu swego oraz Rodu Niebieskiego…

Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego, a gdy i do was przyjdzie nieszczęście, i wam pomogą bliźni wasi…

Czyńcie rzeczy dobre, ku chwale Rodu waszego i Przodków waszych, a dostąpicie opieki Bogów Jasnych waszych…

Obmywajcie po trudach waszych ręce swe, gdyż kto rąk swych nie obmywa, ten siłę Bożą traci…

Utwierdzajcie na Ziemi waszej Prawo Niebieskie, które dali wam Jaśni Bogowie wasi…

Czcijcie ludzie dni rusalskie, przestrzegajcie Bożych świąt…

Nie zapominajcie o Bogach waszych, rozpalajcie ku chwale Bogów ognie i kadzidła,
a doświadczycie życzliwości i łaski Bogów waszych…

Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym, żyjcie z nimi w pokoju i zgodzie…

Nie poniżajcie innych ludzi, a i wy nie będziecie poniżeni…

Nie czyńcie krzywd ludziom innych wiar, gdyż Bóg-Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami… i nad wszystkimi Światami…

Nie sprzedawajcie ziemi swej za złoto i srebro, gdyż przekleństwa na siebie sprowadzicie i nie będzie dla was przebaczenia we wszystkie dni bez reszty…

Brońcie ziemię swą i zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy…

Nie chwalcie się swą siłą, idąc na bitwę, lecz chwalcie się, z Pola Bitwy powróciwszy…

Zachowujcie w tajemnicy Mądrość Bożą, nie dawajcie Mądrości Tajemnej obcokrajowcom…

Nie przekonujcie tych ludzi, którzy nie chcą słuchać was i przysłuchiwać się słowom waszym…

Kto ucieknie z ziemi swojej na obczyznę w poszukiwaniu życia lekkiego, ten odstępca Rodu swego, niech nie będzie wybaczenia Rodu jego, gdyż odwrócą się Bogowie od niego…

Niech was nie cieszy nieszczęście cudze, gdyż kto z cudzego nieszczęścia się cieszy, ten do sobie nieszczęście wzywa…

Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się z tych, którzy kochają was, lecz za miłość miłością odpłacajcie,
a doświadczycie opieki Bogów waszych…

Kochajcie bliźniego waszego, jeżeli on tego godny…

Nie bierzcie za żony: brat — siostrę swą, a syn — matkę swą, gdyż Bogów rozgniewacie i krew Rodu zepsujecie…

Żony odzień męskich nie noście, gdyż kobiecość stracicie, a noście żony to, co wam należne…

Nienaruszalne są więzy Związku Rodzinnego przez Bogów poświęcone! Gdy wbrew prawu Boga-Stwórcy Jedynego postąpicie, to szczęście swoje zatracicie…

Niezabite będzie dziecię w brzuchu matki, gdyż kto zabije dziecię w brzuchu, ściągnie na siebie gniew Bóg-Stwórcy Jedynego… Kochajcie żony mężów swoich, gdyż oni obroną i oparciem waszym całego Rodu waszego…

Nie pijcie wiele napoi chmielnych, znajcie miarę w piciu, gdyż kto wiele napoi chmielonych pije, ten traci wygląd ludzki…

 

Książkę HISTORIE WEDYJSKIE kupisz tutaj kliknij

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Komentarze